Regulamin Wilanów pokazy 2018 w CKW

REGULAMIN NIEODPŁATNYCH POKAZÓW POPULARNO-NAUKOWYCH W CENTRUM KULTURY WILANÓW
DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY, W ROKU 2018

§1

 1. Pokazy popularno-naukowe uniwersytetu dziecięcego to program mający na celu rozwój wiedzy i zainteresowań naukowych dzieci.

 2. Program pokazów (zwany dalej „programem”) jest kierowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: w wieku od 7 do 10 i od 11 do 14 lat.

 3. Program został opracowany i będzie realizowany przez Fundację Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzięcieliny 3/47, nr KRS 0000608049.

 4. Udział w pokazach jest nieodpłatny, przeprowadzenie programu jest finansowane w ramach budżetu partycypacyjnego miasta stołecznego Warszawy na rok 2018.

 5. Zajęcia odbywają się od stycznia do grudnia 2018.

 6. Liczba spotkań: 10 pokazów z różnych dziedzin nauki w grupach do 80 osób, w tym 5 spotkań dla dzieci w wieku od 7-10 lat i 5 spotkań dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat.

 7. Czas trwania pokazów: 60 minut.

 8. Zajęcia odbywają się na terenie Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka 3 lub Filii CKW Alto Wilanów ul. Rzeczypospolitej 14, dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

Rekrutacja

§2

 1. Rekrutacja odbywa się przez internet, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego www.naud.edu.pl i na stronie Centrum Kultury Wilanów www.kulturawilanow.pl

 2. Limit osób korzystających z warsztatów wynosi 80 dzieci na pokaz.

 3. O przyjęciu na pokaz decyduje kolejność zgłoszeń i odpowiedni wiek dziecka. Osoby młodsze lub starsze nie będą brane pod uwagę. Osoby zapisane powyżej limitu miejsc przechodzą na listę rezerwową i wchodzą do grupy, jeśli zwolni się miejsce.

§3

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Osoby zgłoszone na pokaz, zobowiązane są do poinformowania o nieobecności na pokazie mailem zajecia@naud.edu.pl, telefonicznie 601 267 924 lub przez edycję formularza zgłoszeń. Umożliwi to, nieblokowanie miejsc i przepisywanie osób z listy rezerwowej. Dwie niezgłoszone nieobecności przed danym wydarzeniem powodują ignorowanie zapisu na kolejne wydarzenia.

 Organizacja zajęć

§4

 1. W ramach projektu organizujemy pokazy dla dzieci w dwóch grupach wiekowych.

 2. O terminach i miejscu uczestnicy są zawiadamiani z wyprzedzeniem, za pośrednictwem strony internetowej organizatora oraz plakatów.

 3. Dzieci uczestniczą w pokazach bez rodziców. W przypadku zorganizowanych grup czy szkół, na salę wchodzi opiekun lub nauczyciel.

 4. Każdy uczestnik programu przychodzi na zajęcia przed czasem. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.

 5. Organizatorzy programu nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i z zajęć.

 6. Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci po zajęciach zgłaszają się punktualnie w czasie przewidzianym na zakończenie zajęć. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi oczekującymi na zajęcia i na rodziców po zajęciach.

 7. Przed każdym spotkaniem sprawdzana jest lista obecności.

 8. Uczestnicy projektu są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia i organizatorów. W przypadku zakłócania przez dziecko zajęć lub stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób lub grożących uszkodzeniem sprzętu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w programie wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją projektu, w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

 2. Wraz z dokonaniem zgłoszenia do udziału w programie zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 3. Zapisanie i udział dziecka w programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji NaUD oraz Centrum Kultury Wilanów (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć).

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. O wszelkich zmianach uczestnicy programu będą informowani za pośrednictwem strony internetowej.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com